เสริมน่อง

เสริมน่อง

เสริมน่อง

การเสริมน่องสำหรับผู้ที่มีน่องเล็ก ซึ่งทำให้ดูไม่สวยงาม สามารถแก้ไขได้โดยการเสริมน่อง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ทำแล้วสามารถกลับบ้านได้

Prior to surgery Doctor Pat will consult with prospective patients, to determine expectations and to explain the procedure, including possible after-effects. This will also help the Doctor assess the patients’ suitability for Calf Implant Surgery, and advice on likely results. The shape and size of implant will be also be discussed and agreed.

The procedure is carried out under genaral anesthetic. The Doctor makes a small incision in the crease behind each knee and places the optimal implants in pockets under the existing calf muscles. The incision is then stitched closed.

Mild pain and discomfort may be experienced post-operation, for which prescription pain medication can be used.  Some degree of swelling and possible bruising can be expected, but this is only temporary.

รูปภาพก่อนทำ หลังทำ