เงื่อนไขข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งาน


นิยามและการตีความ

คำจำกัดสิทธ์ความรับผิดชอบการให้บริการของเว็บไซต์นี้ กระทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงระหว่างผู้จัดทำเว็บไซต์ www.tokaiclinic.com ,www.tokaiaesthetic.com (ต่อไปนี้อาจเรียกว่า “เว็บไซต์”) และ ท่านผู้ใช้งานเว็บไซต์ (ต่อไปนี้อาจเรียกว่า “ผู้ใช้”)

การใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าสู่ข้อมูลในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยตัวเอง และยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

ข้อสงวนสิทธิ์

การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการให้บริการ แจ้งข่าวสาร ความรู้ และความรู้ด้านต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ดังนั้น www.tokaiclinic.com ,www.tokaiaesthetic.com ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องและความรับผิดชอบเนื้อหาในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูล ภาพ ลิงก์ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ www.tokaiclinic.com ,www.tokaiaesthetic.com จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อความหมาย หรือ แง่มุมต่างๆ เพื่อการค้า การคาดการณ์ และการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ www.tokaiclinic.com ,www.tokaiaesthetic.com มีสิทธิทุกประการในการระงับและงดการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยมิบอกกล่าวล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

Tokaiclinic.com ,Tokaiaesthetic.com ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า บรรดาข้อความภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร Know how ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือ กระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เราจะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที การไม่รับรองความเสียหายของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ การสงวนสิทธิความรับผิดชอบอันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ของทาง Tokaiclinic.com ,Tokaiaesthetic.com ในกรณีที่ข้อความโฆษณาและข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ Tokaiclinic.com ,Tokaiaesthetic.com นี้ รวมถึงข้อมูลในเว็บไซต์อื่นที่ Tokaiclinic.com ,Tokaiaesthetic.com เชื่อมต่อ มายังเว็บไซต์หรือการเชื่อมต่อเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นมี ข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุทางด้านเทคนิคโปรแกรม เนื้อหา หรือ ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก การใช้วิจารณญาณและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

คำจำกัดสิทธ์ความรับผิดชอบ


การไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย

เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าในทางกฎหมายหรือการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดกับผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายจากการสูญหายของข้อมูล ความเสียหายจากความไม่ถูกต้องหรือไม่ทันสมัยของข้อมูล ความเสียหายจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ความเสียหายจากการโจรกรรมข้อมูล ความเสียหายจากความบกพร่อง ล่าช้าหรือการไม่ทำงานของระบบเครือข่าย และ/หรือความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้ หรือเข้าถึงข้อมูลหรือการนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ไปใช้

เนื้อหาในเว็บไซต์

รูปภาพ ข้อความ เสียง ชื่อทางการค้า เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ หรือ สื่ออื่นใด ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ได้รับการอนุญาตหรืออนุมัติโดยชอบด้วยกฏหมายจากผู้ลงโฆษณาหรือเจ้าของโดยชอบธรรม

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องการให้เราลบ หรือ จำกัดระยะเวลาในการแสดงรูปภาพหรือเนื้อหาของท่านในเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อเราเพื่อแสดงความจำนง โดยส่งข้อความและหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของมาที่อีเมล์ info@tokaiclinic.com

ทั้งนี้ บรรดา ข้อมูล รูปภาพ เสียง ชื่อทางการค้า เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ หรือสื่ออื่นใดได้ถูกอนุญาตและจัดหามาโดยผู้ลงโฆษณาหรือเจ้าของโดยชอบธรรมในแต่ละราย ในกรณีที่ ข้อมูล รูปภาพ เสียง ชื่อทางการค้า เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ หรือสื่ออื่นใด ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ เป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธ์ หรือ ผิดต่อกฎหมายใดๆ หรือ เป็นการนำข้อมูลของบุคคลที่สามมาใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมหรืออนุญาตโดยชอบจากเจ้าของที่แท้จริงนั้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆ จากการดังกล่าว

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว